Algemene Voorwaarden

FRESH SIMPLE BALANCE ALGEMENE VOORWAARDEN

A. BEGRIPPEN

 1. Fresh Simple Balance: Linda Tompkins, Nutritional Therapy Consultant (NTC) and instructor, werkende onder de bedrijfsnaam Fresh Simple Balance, die de opdrachtnemer is in de zin van deze voorwaarden.
 2. Offerte: het document van Fresh Simple Balance waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin Fresh Simple Balance haar programma’s omschrijft (zoals The Restart Program/Fresh Simple, one-on-one consulting, andere diensten en/of haar andere assisterende werkzaamheden) die zij voor een Cliënt/deelnemer kan uitvoeren, gedurende welke tijd / in periode zij die kan uitvoeren en tegen welke prijs.
 3. Cliënt/deelnemer: de partij die aan Fresh Simple Balance een opdracht geeft en/of de partij die deelneemt aan een programma dat Fresh Simple Balance aanbiedt.
 4. Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden, de Offerte, de Informed Consent and Disclaimer en de Privacy Verklaring van Fresh Simple Balance samen, en daarnaast de andere documenten die in voorkomend geval van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst tussen Fresh Simple Balance en de Cliënt/deelnemer, op voorwaarde dat ook naar die andere documenten uitdrukkelijk is verwezen in de Offerte. Als er een strijdigheid is tussen de offerte van Fresh Simple Balance en deze voorwaarden, en de andere delen van de Overeenkomst, dan gaat de tekst van de Offerte voor. Als er een strijdigheid is tussen deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden van Fresh Simple Balance, gaan de bepalingen van de aanvullende voorwaarden, vóór die van deze voorwaarden.
 5. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Fresh Simple Balance volgens een Offerte verricht voor de Cliënt/deelnemer: het leveren van diensten, in welke vorm dan ook. Fresh Simple Balance is geen (para-)medische organisatie, terwijl noch Fresh Simple Balance, noch derde(n) die Fresh Simple Balance inschakelt(en) voor het uitvoeren van de werkzaamheden, onder welke The Restart Program, zijn toegerust om (para-) medisch advies/therapie te geven en/of om een (para-)medische diagnose te stellen. Dit betekent dat de informatie, rapporten en/of andere geprinte materialen, en/of producten die Fresh Simple Balance noemt, onder geen enkelevoorwaarde kunnen worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of medisch specialist of paramedicus. Fresh Simple Balance adviseert de Cliënt/deelnemer met nadruk om een dokter te consulteren, voordat de Cliënt/deelnemer start met een programma dat Fresh Simple Balance aanbiedt.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden die Fresh Simple Balance uitvoert voor de Cliënt/deelnemer en op alle producten die Fresh Simple Balance aanbiedt. Uitdrukkelijk wijst Fresh Simple Balance de toepasselijkheid van de hand van voorwaarden van de Cliënt/deelnemer, welke dat dan ook zijn.

B. OVER DE OVEREENKOMST EN DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN DOOR FRESH SIMPLE BALANCE

 1. Op het moment dat de Cliënt/deelnemer de Offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestigt, of op het moment dat Fresh Simple Balance de mondelinge overeenstemming per e-mail bevestigt, of wanneer Fresh Simple Balance met de Werkzaamheden begint, is de overeenkomst tussen Fresh Simple Balance en de Cliënt/deelnemer tot stand gekomen.
 2. Veranderingen in de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tot stand komen tussen Fresh Simple Balance en de Cliënt/deelnemer.
 3. Fresh Simple Balance voert haar werkzaamheden uit, overeenkomstig dat wat is bepaald in de offerte, in deze Algemene Voorwaarden, alsook in haar Participant Agreement, verder in haar Informed Consent and disclaimer, overeenkomstig haar Privacy Policy en verder naar beste weten en kunnen.
 4. Betaling: de prijs voor de betreffende Werkzaamheden, inclusief BTW en alle overige heffingen, rechten en/of lasten, die de Cliënt/deelnemer is verschuldigd op grond van de overeenkomst, dient volledig betaald te zijn binnen de overeengekomen betaaltermijn(en).
 5. Betaling op een andere wijze en/of in (andere) termijnen dan is bepaald in de Overeenkomst, is de Cliënt/deelnemer pas toegestaan na schriftelijke instemming van Fresh Simple Balance.
 6. Fresh Simple Balance is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen en/of andere Werkzaamheden te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de levering van haar Werkzaamheden. De door Fresh Simple Balance als onderdeel van haar Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen en aanbevelingen, kunnen nooit worden opgevat als een garantie voor toekomstige gebeurtenissen en/of omstandigheden.
 7. Fresh Simple Balance verplicht zich tot geheimhouding van de gegevens die de Cliënt/deelnemer aan haar verstrekt. Fresh Simple Balance mag die informatie wel geven aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden, of in het geval die informatie al algemeen bekend is of bekend wordt. De geheimhoudingsplicht van Fresh Simple Balance geldt ook niet als Fresh Simple Balance of een voor haar werkzame persoon op grond van de wet, een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan, dan wel op grond van een op hem/haar rustende beroepsplicht is gehouden tot het openbaar maken van de van de Cliënt/deelnemer ontvangen gegevens.
 8. Fresh Simple Balance is alleen aansprakelijk als de Cliënt/deelnemer aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door grof onzorgvuldig handelen van Fresh Simple Balance. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Fresh Simple Balance beperkt tot één maal de prijs die de Cliënt/deelnemer is verschuldigd voor de betreffende Werkzaamheden, waarbij/waardoor de schade is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fresh Simple Balance in de persoon van Linda Tompkins zelf. Aansprakelijkheid van Fresh Simple Balance voor indirecte schade is uitgesloten, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Linda Tompkins zelf.

C. OVER DE VERPLICHTINGEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CLIENT/DEELNEMER

 1. De Cliënt/deelnemer zal uit zichzelf of op verzoek van Fresh Simple Balance alle medewerking verlenen bij/voor het door Fresh Simple Balance uitvoeren van de werkzaamheden en daarbij tijdig alle gegevens aanleveren die Fresh Simple Balance redelijkerwijs nodig acht voor het correct uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Fresh Simple Balance is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de Cliënt/deelnemer die voortvloeit uit het door de Cliënt/deelnemer niet tijdig of niet volledig informeren van Fresh Simple Balance over feiten en/of omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een juiste uitvoering van deWerkzaamheden.
 2. De Cliënt/deelnemer/deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Fresh Simple Balance ter beschikking gestelde gegevens, ook als die afkomstig zijn van derden.
 3. De Cliënt/deelnemer zal uit zichzelf Fresh Simple Balance op de hoogte stellen van feiten en omstandighedendie voor Fresh Simple Balance van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden.
 4. Pas na schriftelijke toestemming van Fresh Simple Balance, zal de Cliënt/deelnemer/deelnemer de inhoud van de Offerte, rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitlatingen van Fresh Simple Balance, vermenigvuldigen ennimmer is Cliënt/deelnemer/deelnemer bevoegd deze openbaar te maken.

D. BESCHERMING (PERSOONS)GEGEVENS EN GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

 1. Fresh Simple Balance behandelt persoonsgegevens en overige vertrouwelijke gegevens die zij ontvangt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, onder welke de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De privacy verklaring van Fresh Simple Balance is te lezen/downloaden via de website van Fresh Simple Balance (zie: privacy verklaring).

E. NAWERKING, OVERDRACHT, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De rechten en verplichtingen die voorvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, welke naar hun strekking zijn bedoeld om te blijven gelden na het einde van de Overeenkomst, blijven ook na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Fresh Simple Balance en de Cliënt/deelnemer/deelnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. Geen van de partijen is gerechtigd om de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden en/of de Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 4. Van deze algemene voorwaarden is de tekst opgesteld in de Engelse en in de Nederlandse taal. In geval van enig geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Engelse tekst bindend.
 5. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval een geschil ontstaat naar aanleiding van of verband houdende met de Overeenkomst, zullen Fresh Simple Balance en de Cliënt/deelnemer/deelnemer zich inspannen om dat in overleg op te lossen en zij verplichten zich op eerste verzoek van de andere partij actief en constructief deel te nemen aan een mediationtraject. In het geval een oplossing in der minne desondanks niet mogelijk blijkt, kunnen geschillen alleen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Den Haag.